Thắc mắc về khổ qua rừng

Ngày 2015-11-03

Từ Nguyễn Văn Luận

Tiêu đề Vườn khổ qua trông không ra quả

Tôi có 2 sào đất trồng khổ qua rừng. sao nó ra rất ít quả

Trở lại