Thắc mắc về khổ qua rừng

Ngày 2015-11-03

Từ Khổ qua rừng

Tiêu đề Re:Vườn khổ qua trông không ra quả

Bạn nên xem thử có sâu bệnh ko? bạn nói thông tin quá ít chúng tôi chưa nắm bắt hết vấn đề ở đâu?

Trở lại